Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yourlabs

Versie februari 2018

Algemene Voorwaarden van Yourlabs een initiatief van de besloten vennootschap Prescan B.V. statutair gevestigd te Hengelo (OV) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08100923. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Almelo en Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Yourlabs.

Artikel 1 – Definities 
Prescan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prescan B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08100923, gevestigd te (7554 TV) Hengelo aan de Amarilstraat 20.Yourlabs: een initiatief/label van Prescan welke zich richt op uitvoering van bloedonderzoek, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden. Waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over Yourlabs, wordt bedoeld het initiatief/label van Prescan B.V.
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst Diensten afneemt van Yourlabs.
Partijen: de Klant en Yourlabs samen.
Diensten: bemiddelen bij de uitvoering van preventief medisch onderzoek (screening), second opinions, check-ups en/of door zelfstandig handelende artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria en prikposten, zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd, en overige Diensten die hiermee verband houden.
Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen Yourlabs en de Klant gericht op het verlenen van Diensten door Yourlabs, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Anamnese: mondeling of via een formulier door Yourlabs aan de Klant gestelde vragen die betrekking hebben op zijn/haar gezondheidstoestand. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door Yourlabs. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Yourlabs, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.
4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst 
1. Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht Yourlabs niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant.
2. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Yourlabs niet.
3. Door Yourlabs uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij op de offerte anders is aangeven en gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van Yourlabs en het voldoen aan de daarbij gestelde en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een onderzoek.
5. Indien de Klant de offerte c.q. aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yourlabs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Yourlabs is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
6. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yourlabs passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
7. De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Yourlabs en de Klant, waar het anamneseformulier, het document “screening-informatie” en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uit maken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.
8. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Yourlabs binden Yourlabs alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
9. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien Yourlabs hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
10. Yourlabs heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren. In dat geval is sprake van non-acceptatie.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven 
1. Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten luiden in euro’s (€).
2. Indien met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Yourlabs voor de afgenomen Diensten de gebruikelijke tarieven in rekening brengen bij de Klant.
3. De tarieven van de Diensten van Yourlabs worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de CBS index.
4. Yourlabs heeft het recht een redelijk bedrag aan administratie- en/of reserveringskosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding, consumptiegebruik in het ziekenhuis of de kliniek, rapportage- en/of verzendkosten.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zethouden is Yourlabs niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 – Facturering en betaling 
1.De betaling dient te geschieden via iDEAL voorafgaand aan het onderzoek. Betalingen kunnen op geen andere manier gedaan worden, tenzij anders overeengekomen. Tijdens het betaalproces wordt Klant doorverwezen naar zijn/haar bank om de betaling te voltooien.
2. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan Yourlabs verschuldigde kosten bij zijn/haar (zorg)verzekeraar. Yourlabs geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door verzekeraars.
3. Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens Yourlabs voldoet, maakt Yourlabs aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Daarnaast maakt Yourlabs aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten van minimaal 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente, zulks met een minimum van € 40,00.
4. Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt Yourlabs niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij Yourlabs een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.
2. Yourlabs kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door de Klant zijn verstrekt en de betaling is voldaan en door Yourlabs ontvangen is.
3. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Yourlabs, teneinde Yourlabs in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Klant de dienstverlening door Yourlabs weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Yourlabs het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.
4. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Yourlabs verstrekte informatie en gegevens.
5. Yourlabs is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
6. Nadat de betaling is uitgevoerd, heeft de klant 30 dagen om zijn of haar afspraak bij de prikpost te plannen. Hierna vervalt de geldigheid van de geautomatiseerde uitnodiging voor het maken van een afspraak.
7. De klant heeft tot 60 dagen na aankoop de tijd om een vernieuwde link aan te vragen via de clientenservice van Yourlabs, deze link is wederom 30 dagen geldig.
8. Als er 90 dagen verstreken zijn nadat de betaling heeft plaatsgevonden en er geen uitslagen van de klant ontvangen zijn, heeft Yourlabs het recht de bestelling af te ronden en wordt de order beschouwd als afgerond en gesloten. Hierbij heeft de klant geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 7 – Wijziging en annulering 
1. Geplande afspraken voor een onderzoek kunnen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.
2. Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van 72 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak 2 keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging wordt beschouwd als annulering. De Klant is dan de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 3 t/m 5 verschuldigd aan Yourlabs.
3. In geval van een derde annulering tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip, is de Klant annuleringskosten van € 45,00 verschuldigd aan Yourlabs.
4. Bij wijziging of annulering tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Yourlabs.
5. Indien de Klant binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wijzigt of annuleert is hij/zij het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Yourlabs.
6. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmacht situatie, waaronder in ieder geval de volgende situaties worden begrepen:
a) een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partner, bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
b) indien na het afsluiten van de Overeenkomst uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant zwanger is;
c) materiële schade ontstaan aan zakelijke objecten van de Klant waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend gewenst is;
d) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;
e) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen.
7. Wijziging of annulering dient schriftelijk te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant en aangegeven bij zowel Yourlabs als de beheerder van de prikposten.
8. Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak blijft de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan Yourlabs. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats. 

Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens 
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn –indien van toepassing- gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden.
2. Yourlabs draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.
3. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van betrokkene aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken.
4. Yourlabs bewaart de gegevens van de Klant in een dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek hiertoe bij Yourlabs. Yourlabs heeft het recht een verzoek om inzage in een gedeelte van het dossier te weigeren als hierdoor de privacy van een ander dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen.
5. De onderzoeksresultaten van de Klant worden door Yourlabs uitsluitend gebruikt voor het maken van een (integrale) rapportage waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten, wetenschappelijk onderzoek en/of andere vormen van serviceverlening. Yourlabs verklaart de Klant dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen. Yourlabs slaat medische gegevens en/of onderzoeksresultaten van de Klant op en maar deze kunnen naderhand niet meer worden opgevraagd bij Yourlabs. Wel kan een cliënt een nieuw wachtwoord aanvragen en zijn resultaten in de portal vinden. De Klant beschikt als enige over de inlog van zijn of haar account.
6. Yourlabs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijke inzage en gebruik.
7. Indien Yourlabs op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Yourlabs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Yourlabs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
8. Yourlabs heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken etc. Indien Yourlabs hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.
9. Indien klant niet (langer) wenst dat Yourlabs haar contactgegevens gebruikt kan zij zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aan tekenen tegen het (verdere) gebruik van de contactgegevens door een email te sturen naar info@Yourlabs.nl . Tevens biedt elk bericht van Yourlabs de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van contactgegevens.
10. Onverminderd andere mogelijkheden heeft iedere Klant het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan (in Nederland De Autoriteit Persoonsgegevens) indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maken op de privacywetgeving.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Yourlabs behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving.
2. Alle door Yourlabs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Yourlabs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Yourlabs is gerechtigd de door haar dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
1. Yourlabs treedt op als bemiddelaar tussen de Klant en laboratorium en prikpost. Yourlabs is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, uitslagen en uitvoering van onderzoeken en/of (be)handelingen door de laboratoria en prikposten waarmee Yourlabs samenwerkt.
2. Yourlabs is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Yourlabs.
3. Yourlabs is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
4. Yourlabs is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Yourlabs bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
5. Yourlabs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, spel- of typfouten en dergelijke, alsmede ten gevolge van storingen in de door Yourlabs gebruikte apparatuur.
6. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Yourlabs en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.
7. Aansprakelijkheid van Yourlabs is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Yourlabs, beperkt tot directe, materiele schade en tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Yourlabs in het voorkomende geval dekking biedt.
8. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van Yourlabs geen dekking biedt is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00.
9. Aansprakelijkstelling van Yourlabs dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming aan de zijde van Yourlabs is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de aansprakelijkstelling niet in behandeling genomen door Yourlabs.
10. Aansprakelijkstelling van Yourlabs schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
11. De Klant kan zich met klachten/aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het functioneren van laboratoria en prikposten waarmee Yourlabs samenwerkt wenden tot Yourlabs, maar dient zich ervan bewust te zijn dat Yourlabs slechts kan bemiddelen bij de afhandeling hiervan. De laboratoria en de prikposten zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke klachten/aansprakelijkstellingen.

Artikel 11 – Overmacht 
1. In geval van overmacht is Yourlabs gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van Yourlabs en/of telecom-of internetproviders.
3. Yourlabs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Voor zover Yourlabs bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst in rekening te brengen bij de Klant. Indien de Klant de het volledige bedrag reeds via iDEAL heeft betaald, zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort op rekening van de Klant.
5. Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn Partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 – Ontbinding 
1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere Partij:
a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan;
b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht. 

2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 13 – Herroepingsrecht consument
1. Bij levering van diensten aan een consument heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Indien de Klant het verschuldigde bedrag betaald heeft, zal Yourlabs dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
3. Yourlabs kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. Bij Yourlabs wordt dit genoemd in de Algemene Voorwaarden waar de cliënt mee akkoord gaat middels een actieve toestemming.

Artikel 13 – Klachtenregeling 
1. Yourlabs beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is te vinden op de website van Yourlabs. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Yourlabs en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Almelo, met dien verstande dat Yourlabs te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Heeft u een klacht, hier vindt u onze klachtenprocedure.

Yourlabs is gestopt

Beste bezoeker,

Yourlabs is gestopt met het aanbieden van bloedonderzoek. De resultaten van je eerdere onderzoeken blijven tot 15 juli 2023 beschikbaar in jouw persoonlijke omgeving. We adviseren je voor die tijd je rapportage(s) te downloaden. Wil je inloggen om je resultaten of rapportage(s) te bekijken? Klik dan hier.

Je e-mail aan Yourlabs wordt niet meer in behandeling genomen. Bekijk onze pagina veelgestelde vragen voor meer informatie. Staat je vraag er niet tussen? Op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 kun je contact opnemen met Prescan via telefoonnummer 074 255 9 255.

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Prescan.nl